نام: تورج قربانی
استان آ.ش شهرستان مراغه
دانش آموز 3 دبیرستان رشته اتوماسیون صنعتی
علایق تریال