نمیدونی چن مگ داده دانلود میکنه هنگام نصبش؟
از داده هایی ک دانلود میکنه نمیشه بک آپ گرفت؟