درخواست نرم افزار Wolfram System modeler
به آدرس [فقط کاربران عضو سایت می توانند مشاهده نمایند. ]


لازم به ذکر است سایت ولفرام دارای نرم افزارهای جالب دیگری ماننند متمتیکا می باشد که البته این نرم افزار در سایت وجود دارد.
خواهشمند است در صورت امکان سایر نرم افزارها بخصوص
نرم افزار Wolfram Finance Platform
به آدرس [فقط کاربران عضو سایت می توانند مشاهده نمایند. ]

نرم افزار Wolfram Data Science Platform
به آدرس [فقط کاربران عضو سایت می توانند مشاهده نمایند. ]

و نرم افزار Wolfram Programming Cloud
به آدرس [فقط کاربران عضو سایت می توانند مشاهده نمایند. ]

را در سایت خود قرار دهید
با تشکر