با سلام
لطفا این کتاب را در سایت قرار دهید
Theory of Vibration: An IntroductionAuthors: Shabana, A.A.

در خواست کتاب
structural dynamics : author joseph w tedesco


Basics Of Structural Dynamics And Aseismic Design Damodarasamy
Kavitha
1- Vibration of Discrete and Continuous Systems By Ahmed Shabana


2- Dynamics of Multibody Systems By Ahmed A. Shabana