سلام نرم افزاری هست که در مدتی بطور پیوسته کد صفر و یک بهش داده شود و این نرم افزار همزمان آنها را ترجمه کند که چه می گوید؟