متوسط زمان دریافت یک فایل l1 بیتی توسط کاربران lan1 حساب کنید
درشکل زیر کاربران دو LAN فایل هایی با مشخصات زیر را از سرورها درخواست می نمایند. متوسط زمان دریافت یک فایل l1 بی تی توسط کاربران lan1 حساب کنید