لطفاً لینک دانلود کتاب
Faith, Unity, Discipline: The Inter-Service-Intelligence (ISI) of Pakistan

را قرار دهید. من که هر چی گشتم نتونستم تو اینترنت پیدا کنم.
با تشکر و سپاس فراوان