سلام
در صورت امکان کورس آموزشی:Create Universal Windows Apps for Xbox One: Build Your First App

از شرکت:
Lynda

را در سایت قرار دهید.
لینگ مربوطه:
[فقط کاربران عضو سایت می توانند مشاهده نمایند. ]

با تشکر