راهی وجود داره که صدای روشن شدن مکبوک پرو حذف شه ؟