درود اگه می شه آموزش های

Learning Cinema 4D - Mastering Cinema 4D Made Easy

Cinema 4D - Learning Cinema 4D from Scratch

Learning Cinema 4D - Mastering Cinema 4D Made Easy

Udemy – The Unreal Engine Developer Course – Learn C++ & Make Games

رو قرار بدین،همشون ازسایت Udemy هستن.خیلی ممنون می شم واقعا بهشون نیاز دارم.