این نرم افزار در ایران برای محاسبات مالی خیلی مورد استفاده است اما همه با سختی های عجیبی از آن بهره می برند.