سلام . . .
در صورت امکان لطفا امکان قرار دادن دوره آموزشی زیر از سایت udemy را بررسی نمایید:

udemy-
Java Socket Programming: Build a Chat Application

لینک آموزش در سایت udemy(از ***** شکن استفاده شود):

https://www.udemy.com/java-socket-programming-build-a-chat-application