با سلام لطفا مجموعه آموزشی ساخت بازی با موتور یونیتی از سایت pluralsight رو در سایت برای دانلود قرار دهید. سرفصل ها و لینک دانلود در ادامه نوشته گنجانده شده است. شایان ذکر است که برخی از مطالب آموزشی این مجموعه به صورت پراکنده (بیشتر از دو مورد نیست ) در سایت قرار دارد ولی به صورت یکجا همه آموزش ها قرار داده نشده است. با تشکر
۱. Unity Game Dev Courses: Fundamentals
Unity Fundamentals
Unity C# Scripting Fundamentals
Unity Animation Fundamentals
Unity Physics Fundamentals
Unity Navigation Fundamentals
Unity Materials Fundamentals
Unity Lighting Fundamentals
Unity Audio Fundamentals
Unity UI Fundamentals
Unity Gameplay Programming Fundamentals
۲.Unity Game Dev Courses: Programming
Swords and Shovels Character Controller and AI
Swords and Shovels: Character Stat System
Swords and Shovels: Game Managers, Loaders, and the Game Loop
Swords and Shovels: Loot System
Swords and Shovels: Character Inventory System
Swords and Shovels: Combat System
۳.Unity Game Dev Courses: Design
Game Design Fundamentals
Fundamentals of Professional Level Design
Game Mechanic Design Fundamentals
Prototyping Game Systems for Swords and Shovels
Iterative Level Design in Unity
Swords and Shovels: Designing Modular Sets
Cinematic Design in Unity with Cinemachine and Timeline
Swords and Shovels: Post Processing and Polish
۴.Unity Game Dev Courses: Art
Game Character Concept Design Fundamentals
Game Environment Concept Design
Creating Game Environments in Unity and Maya
Creating Game Environment Textures with Substance Suite
Game Prop Modeling Fundamentals
Game Character Sculpting in ZBrush
Retopologizing Game Characters in Maya
UV Mapping Game Characters in Maya
Texturing Game Characters in Substance Painter
Game Character Rigging Fundamentals
Game Character Animation in Unity and Mayaلینک سرفصل ها به ترتیب:
۱.[فقط کاربران عضو سایت می توانند مشاهده نمایند. ]
۲.[فقط کاربران عضو سایت می توانند مشاهده نمایند. ]
۳.[فقط کاربران عضو سایت می توانند مشاهده نمایند. ]
۴.[فقط کاربران عضو سایت می توانند مشاهده نمایند. ]