نسخه فیت گرل رو دانلود کردم اما تا ۹۹/۵ پر میشه فقط انتی ویروس ندارم دفندر هم خاموشه