سلام
لطفا مجموعه آموزش های زیر رو تو سایت اضافه کنید:
C# Design Patterns: Part 1

https://www.lynda.com/C-tutorials/C-Design-Patterns/473890-2.html


C# Design Patterns: Part 2

https://www.lynda.com/C-tutorials/Intermediate-C-Design-Patterns-Part-2/584140-2.html


C# Design Patterns: Part 3

https://www.lynda.com/course-tutorials/C-Design-Patterns-3-Intermediate-Patterns-Continued/587662-2.html