مرسی آموزش خوبی بود فقط اگر عکس هم داشت که بهتر میشد