کسی این نرم افزار را داره یا می دونه چجوری می شه تهیه اش کرد؟