با شنیدن اسم کمپ همه ما به وجد می آییم . کمپ یعنی دقیقاً جایی وسط طبیعت بدون حضور هیچ سر و صدای اضافه ای. اما بعد از فروکش کردن آن وجد و شادمانی اولین سوالی که به ذهنمان می رسد این است که : چه طور...