نرم افزاری قوی برای تشخیص، تعریف و مدیریت نیازمندی ها در مهندسی نرم افزار