ین که درست کار میکنه؟ برای مقاله مهم میخام کار بکنم

حاجی مطمین