من همچنان درگیرم

هر کدوم هم تست کردم رو 9200 جواب نداد:(