سلام
من توی کرک کردن نرم افزار آدامز 2015 که به تازگی روی سایت گذاشته شده است مشکل دارم. کسی توانسته است این نرم افزار را نصب کند؟
آدرس نرم افزار در پی سی دانلود:...