یک نرم افزار در هنگام نصب فایل ها و تنظیماتی که در قسمت های مختلف ویندوز قرار می دهد
اگر تنها فایل های پوشه نصب را در ویندوز دیگری کپی کنید به دلیل عدم وجود فایل ها و تنظیمات مورد نیاز
با خطاهای...