مهران مديري در سال 1340 در تهران متولد شد. او فعاليت هنري اش را با بازي در تأتر آغاز كرد و در نمايشهاي خاكستر نشين، چشم بندان، يك طنز و يك غم آور، محاكمه خودم براي خودم و پلنگ نادان، شركت كرد. از سال...