بیو گرافی امین تارخ

بیوگرافی


فارغ التحصیل هنرهای نمایشی در سال ١٣٥٦.


فوق لیسانس مدیریت امور فرهنگی در سال ١٣٦٤.