وقتی متن رو در برنامه لئو تایپ می کنی به جای ی از دو کلید شیفت و ایکس به صورت همزمان استفاده کن shift+x