سلام. باید تنظیمات زبان windows در قسمت adminastrativeش <--control panel --> region language بر روی english باشد.