نرم افزار ایرانی S.M.A.R.T Monitor


S.M.A.R.T Monitor چیست؟
برنامه S.M.A.R.T Monitor اولین نرم افزار کاملا ایرانی است که دادههای Smart هارد درایو را دریافت کرده و...