وقتی کاغذ در پرینتر گیر می کند ، هنگام پرینت گرفتن یک مطلب مهم کلی از وقت شما گرفته می شود، در این زمان بهترین راه حفظ خونسردی است، البته ناگفته نماند که رفع این مشکل نیز کار بسیار آسانی است اما...