[IMG]http://up.p30download.com/download.php?imgf=1334760993_ra4-936.jpg[/IMG]


آرامش داشته باشید و ساکت بنشینید.۱- در متن زیر C را پیدا کنید. از مکان نمای موس استفاده نکنید.