پس معلومه مخم داغونه بعد چند دقیقه n را پیدا کردم تازه 15 سالمه وای بحال بزرگی