سام می شه از دوستان با تجربه خواهس کنم ورژنی که بدون مشکل هت و اموزش را بزارن تا ما که خیلی وارد نیستیم بی خودی کانجار بریم
البته باز تشکر می کنم و خسته نباشید
یا حق