برای پیگیری موضوع نیاز است که اطلاعات بیشتری در اختیار ما قرار دهید
از کدام شهر هستید؟
از کدام شرکت سرویس اینترنت دارید؟
در چه ساعتی دقیق مشکل افت سرعت دارید؟
آی پی خودتان را ارسال کنید.