به نظر من این دوتارو بیخیال شو برو xoeria sola بگیر . از همه نظر عالیه.