برادر من چرا چرت و پرت تحویل میدی. کسی زورت نکرده اشتباه یاد کسی بدی.