اینا مهم نیست، مهم نتیجه ست که پرسپولیس برنده خواهد شد