سرور های دانلود سایت در داخل ایران قرار دارند
و طبیعتا دسترسی از خارج کشور به دلیل محدودیت های زیر ساختی با کندی روبرو هست.