با سلام یک پرسشنامه توسط ورد تهیه شده که بعضی گزینه هایش بایستی تیک بزنم و انتخاب شود بفرمایید در این موارد چگونه میتوان داخل مربعها را تیک زد و انتخاب نمود ضمنا این مربعها انتخاب میشوند ولی نمیدونم چطور باید تیک زد؟