لطفا از سری اموزشهای طراحی خودرو توسط jan barnes تهیه شده را بگذارید. مطلب پر طرفداری خواهد بود.سری اموزشهای بسیار جالبیه.