در هر پروژه چندرسانه*اي , انبوهي از عناصر گرافيكي , صوتي , تصويري و انيميشن بر اساس يك طرح و سناريو در يك مجموعه گردآوري مي*شوند.
ابزارهاي ساخت مالتي*مديا در واقع استوديو و كارگاهي براي منظم كردن اجزا و المان*هاي سازنده يك برنامه چندرسانه*اي هستند.
بنابراين هر يك از اين نرم*افزارها به ابزارهاي ويرايشي داخل مجهز شده*اند و يكي از جنبه*هايي كه آن*ها را هم متمايز مي*سازد نيز وجود همين ابزارهاي ويرايش دروني است. البته هم توليدكنندگان اين نرم*افزارها و هم كاربران مي*دانند كه مثلا ويرايشگر تصوير اين نرم*افزارها , هيچ*گاه معادل يك نرم*افزار ويرايشگر تخصصي تصوير نمي*باشد و وجود اين ويرايشگر*ها صرفا براي راحتي كاربر و سرعت بخشيدن به مراحل پروژه مي*باشد.
در هر صورت اگر بخواهيد مقايسه*اي بين اين نرم*افزارها انجام دهيد, اين مطلب نمي*تواند ملاك خوبي باشد. حتي اگر تا اين لحظه خودتان نيز پروژه چندرسانه*اي نساخته باشيد, بر اثر كار كردن و ديدن برنامه*هاي چندرسانه*اي , حتما ساخت مالتي*مديا تنظيم سناريو , مقدم بر گردآوري مواد اوليه و ديگر اجزاي پروژه مي*باشد.
هر كسي كه بخواهد برنامه*اي چندرسانه*اي توليد نمايد, بايد ابتدا طرحي را در ذهن بپروراند.


توليدكنندگان نرم*افزارهاي چندرسانه*اي نيز بر همين اساس روش*هاي گوناگوني در پيش گرفته*اند. در سناريوي چندرسانه*اي , محتواي پروژه سازمان*دهي شده و ترتيب ارائه محتوا مشخص مي*گردد و وقايع يا eventها كه منجر به حركت كاربر در برنامه مي*شود نيز تعريف مي*گردند.
بر اين اساس ابزارهاي چندرسانه*اي به سه گروه تقسيم مي*شوند: ـ ابزارهاي Based ـ ) pageمبني بر صفحه) ـ ابزارهاي Based ـ Iconيا driven ـ) event مبتني بر آيكون يا رويدادگرا) ـ ابرازهاي Time - Basedيا Presentation (مبتني بر زمان يا نمايشي) ـ ابزارهاي Based ـ Page در اين سيستم*ها , نوشتن سناريو يا Autoring و المان*هاي تشكيل دهنده پروژه به صورت صفحات يك كتاب سازمان*دهي مي*شوند.
در هر مجموعه* ممكن است هزاران صفحه گنجانده شده باشد. از اين ابزارها در مواقعي استفاده مي*شود كه امكان ديدن هر يك از صفحات به صورت مستقل وجود داشته باشد. اين ابزارها امكان لينك كردن صفحات با نظم و ترتيب مشخص , را فراهم مي*كنند.
شما قادر خواهيد بود كه صفحات را يكي*يكي ورق زده و يا از يك صفحه به صفحه ديگري پرش نماييد. اين ابزارها نيز امكان پخش صدا , انيميشن و فيلم را در اختيار شما مي*گذارند. اما كاربردي كه احتمالا تجسم كرده*ايد , چيزي مانند صفحات سيستم Help ويندوز , خواهد بود. اشتباه نكنيد !
اين ابزارها , محيط*هاي ساخت پروژه چندرسانه*اي مي*باشند و اين طرز تلقي صفحه*اي بيشتر از آن*كه به پروژه صفحه*اي اشاره كند , ساخت و پياده*سازي سناريويي كه داراي قالب صفحه*اي است را تسهيل مي*كند. ابزارهاي Based ـ Icon در اين سيستم*ها اجزاي سازنده چند رسانه*اي و وقايع (event) به صورت اشيايي در يك ساختار يا فرايند , سازمان*دهي مي*شوند.
در صورتي كه سناريوي شما داراي ساختار فلوچارتي باشد, اين ابزارهاي drivenـ event به پايه*سازي و سازماندهي پروژه كمك خواهند كرد. بر همين پايه محيط*هاي توسعه چندرسانه*اي based ـ Icon داراي مجموعه* Iconهايي نظير exit.beep و غيره هستند كه كاربر , آن*ها به همراه اجزاي پرش يا Branching در كنار هم چيده و همان سناريوي پروژه را به صورت ويژوال يا بصري در اين استوديو , ترسيم مي*كند. همان*طور كه احتمالا حدس زده*ايد , اين ابزارها , براي استفاده در ساختارهاي navigation پيچيده , مي*باشند. يكي از موارد مي*تواند , ساخت بازي*هاي فكري ساده باشد.
ابرازهاي Time - Based در سناريوهايي كه داراي ساختار زماني مي*باشند , اجزا و وقايع در طول محور زمان ساماندهي مي*شوند. سناريوهايي كه داراي نقطه شروع و پايان مشخص هستند (مثل يك داستان) با استفاده از اين ابزارها راحت*تر پياده*سازي مي*شوند.
سرعت اجراي سناريو را مي*توانيد تنظيم نماييد و در ابزارهاي پيشرفته از اين نوع , مي*توانيد از يك نقطه محور فرضي زمان به نقطه ديگري پرش نماييد و بدين*وسيله قابليت*هاي تعامل را به پروژه اضافه كنيد. از ابزار مناسب استفاده نماييد در بهترين شرايط بايد با توجه به ساختار سناريو از ابزاري استفاده شود كه بيشترين انطباق را داشته و به پياده*سازي بهتر طرح , كمك نمايد, اما مي*دانيم كه دلايل گوناگون مثل آشنا نبودن تيم پروژه* با اين ابزارها , شرايط واقعي را از شرايط ايده*آل تفكيك مي*كند.
امروزه با توجه به پيشرفت نرم*افزارها , اين مسئله اهميت گذشته خود را ندارد. پس به جاي در نظر گرفتن بهترين شرايط و انتخاب بهترين ابزار , فقط سعي نماييم كه بدترين ابزار را انتخاب نكنيم ! و البته با توجه به سرعت رشد اين صنعت به استفاده از آخرين نسخه نرم*افزار نيز فكر كنيد. در ابتداي اين مقاله به يكي از ويژگي*هاي اين نرم*افزارها , يعني قابليت*هاي ويرايشي اشاره شد.
در بخش بعدي به بررسي ديگر ويژگي*هاي نرم*افزارهاي ساخت چندرسانه*اي مي*پرداريم. ويژگي*هاي برنامه*نويسي برنامه*نويسي ويژوال يا بصري شايد ساده*ترين روش توليد باشد. اگر بخواهيد صدايي را بخش كنيد و يا بخواهيد عكسي را نمايش دهيد , فقط كافي است , Icon مورد نظر را drag كنيد. ابزارهاي مالتي*مدياي ويژوال نظير Action ,Autorware , Iconware و Passport Producer براي ساخت مالتي*مديا از نوع Presentation بسيار مناسب مي*باشند. ابزارهايي كه امكان اسكريپت*نويسي دارند , نظير Hyper card , Super card , Director و Toolbook , ابزارهاي قوي*تري محسوب مي*گردند.
هر چه تعداد دستورات و عملكردهاي زبان اسكريپت*نويسي بيشتر باشد , آن ابزار قوي*تر خواهد بود. اين زبان*ها شباهت*هاي زيادي به يكديگر داشته و هنگامي كه يكي را فرا گيريد , كار كردن با بقيه مشكل نخواهد بود. بنابراين در هنگام انتخاب ابزارهاي مالتي*مديا همانند نرم*افزارهاي برنامه*نويسي متداول , به دنبال نرم*افزاري باشيد كه داراي امكانات debug بهتر و مرجع syntax كامل*تر باشد.
در بسياري از پروژه*هاي پيشرفته , نياز به دسترسي به فرمان*هاي سيستم عامل خواهيد داشت. بر روي كامپيوترهاي Mac اين مطلب به معناي آن است كه بايد به فرمان*ها و دستورات خارجي (XCMD و XFCNها كه به زبان C يا پاسكال نوشته شده*اند) دسترسي يابيد. بر روي PC بايد بتوانيد DLL ها و رابط*هاي كنترل ويندوز MCI را فراخواني نماييد. ويژگي*هاي interactivity اين ويژگي را همه مي*شناسند , اما اگر بخواهيم آن را بهتر بيان كنيم , مي*توان چنين گفت : interactivity براي كاربر امكان كنترل محتوا و مسير اطلاعات را فراهم مي*نمايد. ابزارهاي چندرسانه*اي بايد يك يا چند سطح از interactivity را تامين نمايند :
ـ انشعاب (Branching) ساده . اين عمل توسط كليك ماوس يا گذشت زمان و هر رويداد ديگري , انجام مي*گيرد.
ـ انشعاب شرطي. اين حالت عملا بر اساس toـgo حاصل از نتايج thenـif ايجاد مي*شود.
ـ زبان ساخت يافته كه از منطبق برنامه*نويسي پيچيده نظير thenـif تودرتو , message passing و غيره پشتيباني مي*كند. ويژگي Tuning موفقيت شما در پروژه*هاي چندرسانه احتمالا توسط تعداد كساني كه مخاطب برنامه شما هستند , تعيين مي*شود.
اما به علت وجود انواع كامپيوتر با مشخصات و كارايي متفاوت , بايد اطمينان حاصل نماييد كه ترتيب زماني برنامه شما , تحت تاثير سرعت كامپيوتر مخاطب قرار نخواهد گرفت. فرض نماييد كه انيميشني ساخته*ايد و براي آن صدا نيز در نظر گرفته*ايد. مثل نمايي از تركيدن بادكنك به همراه اثر صوتي مناسب. اگر سنكرون*سازي و هماهنگي در برنامه شما , مختل گردد , نتيجه كار نيز خواهد تركيد ! ابزارهاي گوناگون امكانات سنكرون*سازي متفاوتي را فراهم كرده*اند. مثل اندازه*گيري سرعت و كارايي كامپيوتر ميزبان يا قفل كردن سرعت و يا روش*هاي ويژه ديگر. ويژگي*هاي توزيع معمولا مرحله توزيع نرم*افزار چندرسانه*اي با ساخت فايل اجرايي يا runtime , به اتمام مي*رسد.
اين عمل صرف*نظر از آن كه استفاده از برنامه را براي مخاطب تسهيل مي*نمايد. دسترسي او به محتوا , ساختار و سورس برنامه را نيز محدود مي*نمايد.
اين ويژگي در نوع خود يك خاصيت امنيتي نيز به شمار مي*رود. در موارد پيشرفته بر حسب نوع استفاده از ابزار , مثلا در هنگامي*كه از dll استفاده شده باشد. موضوع توزيع و بسته*بندي نرم*افزار پيچيده شده و احتمالا نياز به برنامه*هاي حرفه*اي install خواهيد داشت. ناگفته نماند كه در بسياري از موارد كاربران نهايي از بدون نياز بودن به install و setup , خرسند مي*شوند. ابزارهاي چندرسانه Based ـ page همان*طور كه گفته شد سيستم*هاي based ـ pageيا مبتني بر صفحه روش ساده*اي براي سازمان*دهي اجزاي مالتي*مديا , فراهم مي*كنند. به دليل آن*كه معمولا تصاوير گرافيكي , سازنده اسكلت پروژه هستند , بسياري از تهيه*كنندگان در گام نخست , تصاوير را همانند صفحات يك كتاب , گروه*بندي مي*كنند. اين تصاوير شامل منوها و كليد*ها نيز مي*باشد. در مرحله بعدي , روتين*هاي Navigation , نقش راهنما را براي رفتن از يك صفحه به صفحه بعد ايفا مي*كنند.
وجود صدا و فيلم در پروژه , نيز اين موضوع را عوض نمي*كند. سيستم*هاي مبتني بر صفحه , شي*گرا مي*باشند. تمام اجزاي به كار رفته در پروژه و حتي خود پروژه , شي تلقي مي*شوند.
يكي از وظايف شما به عنوان تهيه*كننده برنامه , تنظيم خصوصيات اين اشيا مي*باشد. در اين سيستم*ها , رويدادها (نظير كليك ماوس) منجر به ارسال پيام به سلسله مراتب اشياي پروژه مي*شود. در حالي كه پيام در بين اشياي متفاوت حركت مي*كند , هر جايي كه در اسكريپت* يك شي به handler خود برسد , سيستم مطلع شده و آن handler , اجرا مي**گردد. از ابزارهاي ساخت چندرسانه*اي مشهور براي MAC بايد از Hypercard و super-card نام برد. براي PC مشهورترين ابزار based ـ pageبرنامه Toolbook مي*باشد. اين نرم*افزار به تفضيل در مقاله*اي مستقل در همين شماره معرفي شده است.