سلام و خسته نباشید

لطفا در صورت وجود هر یک از دوره های آموزشی ماکروسافت زیر برای شبکه از هر کمپانی Upload نمایید.
MCITP certifications
Microsoft Certified IT Professional MCITP

Windows Client
MCITP: Enterprise Desktop Support Technician on Windows 7

MCITP: Enterprise Desktop Administrator on Windows 7

MCITP: Consumer Support Technician on Windows Vista

MCITP: Enterprise Support Technician on Windows Vista

Windows Server

MCITP: Enterprise Administrator on Windows Server 2008

MCITP: Server Administrator on Windows Server 2008

MCITP: Virtualization Administrator on Windows Server 2008 R2


Microsoft SQL Server
MCITP: Database Administrator 2008

MCITP: Database Developer 2008

Microsoft Exchange Server

MCITP: Enterprise Messaging Administrator on Exchange 2010

Microsoft SharePoint

MCITP: SharePoint Administrator 2010


Microsoft Lync
MCITP: Lync Server Administrator 2010

MCSA: Windows Server 2012

Installing and Configuring Windows Server 2012

Administering Windows Server 2012

Configuring Advanced Windows Server 2012 Services


MCSE: Server Infrastructure

Installing and Configuring Windows Server 2012
Administering Windows Server 2012
Configuring Advanced Windows Server 2012 Services

Designing and Implementing a Server Infrastructure

Implementing an Advanced Server Infrastructure

MCSE: Desktop Infrastructure

Installing and Configuring Windows Server 2012

Administering Windows Server 2012
Configuring Advanced Windows Server 2012 Services

Implementing a Desktop Infrastructure

Implementing Desktop Application Environments
با تشکر