من کرک پلاگین octane render برای سینمافوردی R15 میخواستم.