اوْغوز خان (مَته خان)

حوداث زندگي اوغوز خان بسيار شبيه به رويدادهاي زندگيmodu chanyu " مته خان " (234- 174 ق.م) امپراتور قدرتمند هيونگ نو است. او براي نخستين باز از ديوار چين گذشت وملل
آسيايي را تحت لواي واحدي درآورد.

پس از مته خان پسرش گؤك خان (كي يوْك) (حكومت 174-160 ق.م) به امپراتوري هون- تورك (هيونگ نو) رسيد .
او به چين لشگركشي كرد، اما امپراتورتور چين او با ازدواج او با شاهزاده چيني زمينه را براي توطئه چيني در دربار هون و بدست كردن جاده ابريشم فراهم ساخت.
عادت به زندگي پرتجمل و ابريشم چيني به تن كردن هون ها را در جنگ سست كرد.
پس از گؤك خان پسرش " كون چين " (160-126 ق.م) به حكومت رسيد. در زمان او چيني بر تركان يورش بردندو بسياري از نواحي تحت استيلاي هون را اشغال كردند و حكومت " كون چين " به سوي نواحي دشت اورخون پسروي كرد.
پرچم هيونگ نو


يك گور هيونگ نو
شجره نامه ي اوْغوز

يوئه چي دؤبوشچوسو ( مته خانين دوشمن لري)


سرباز چيني( از دشمنان اوغوزخان)