من نسخه های زیادی ازش گرفتم اما بعد یه مدت از کار میفته خریدش هم متاسفانه خیلی گرونه یه راهی براش پیدا کنید