سلام، من یک معلم هستم و نیاز Mcgraw Hill English for Literature - Teacher's Book (ESP Series/ English for Specific Purposes) مک گرو هیل انگلیسی ادبیات هستم - کتاب معلم (ESP سری / انگلیسی برای اهداف خاص) قادر به آن را به عنوان یک راهنمای برای آموزش دانش آموزان است.
پیشاپیش از شما متشکرم