سلام دوستان کسی از راهی برای کرک کردن نرم افزار Video Pro X5 داره

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟