برای اینکه شما بتوانید عکس Contacts را در قسمت Messages حذف کنید، ابتدا وارد قسمت Settings شوید، سپس وارد قسمت Messages شوید.در این قسمت تب Show Contact Photos را خاموش کنید.

[فقط کاربران عضو سایت می توانند مشاهده نمایند. ]