اتصالات هیدرولیکی قطعاتی هستند که برای اتصال شیلنگ ها، لوله ها و تیوب در سیستم هیدرولیکی هستند. تجهیزات هیدرولیکی عموما تحت فشار بالا عمل میکنند و اغلب یک سیستم ثابت نیستند. در نتیجه اتصالات هیدرولیکی لازم است که قوی، همه کاره، تطبیق پذیر و قابل اعتماد به منظور عملکرد ایمن و موثر در کاربردهای مربوطه باشند. این اتصالات نوعا با استانداردهای سختگیرانه جور هستند که ساختار اتصال، ابعاد و میزان فشار را تعیین میکند.
از میان اجزاء اصلی تقریبا هر سیستم هیدرولیکی از یک سری اتصالات برای اتصال لوله، لوله حمل مواد نفتی و شیلنگ به پمپ، دریچه ها، محرک ها و سایر اجزاء است.
اگرهرگز مجبور نباشیم اجزای داخل سیستم های هیدرولیکی را تعویض کنیم اتصالات میتواند لحیم زده شود و یا تا حداکثر میزان اطمینان جوش زده شود. اگرچه این اجتناب ناپذیر است که اتصالات باید شکسته شوند تا بتوان سرویس دهی یا جایگزینی اجزاء را انجام داد بنابراین اتصالات برداشتنی یک امر لازم برای همه سیستم های تخصصی هیدرولیکی هستند. برای این منظور طراحی اتصال به طور قابل توجهی پیشرفت کرده است تا اجرا و راحتی نصب را بهبود ببخشد اما عملکرد این اجزاء (قطعات) نسبتا بدون تغییر است.