آموزش دستور Net Use
کاربرد اول - ایجاد Map Drive با استفاده از دستور Net Use
ساده ترین حالت استفاده دستور Net Use برای ایجاد Map Drive به صورت زیر است:
Net Use * \\Hosein-PC\Film
فولدر Share شده Film را از کامپیوتر Hosein-PC به صورت Map Drive به Computer خود اضافه کردیم. علامت ستاره که پس از دستور Net Use می بینید به این معنی است که ویندوز به Map Drive اولین Letter خالی را اختصاص دهد. اگر می خواهید Map Drive شما با Letter مشخصی ایجاد شود کافی است در دستور Net Use نام درایو را بجای ستاره تایپ کنید:
Net Use Z: \\Hosein-PC\Film
اگر می خواهید این Map Drive فقط یک بار ایجاد شود و در راه اندازی بعدی، Map Drive نباشد در دستور Net Use از گزینه زیر استفاده کنید:
Net Use Z: \\Hosein-PC\Film /persistent:no
و اگر میخواهید که این Map Drive همیشه بماند بجای No از Yes استفاده کنید:
Net Use Z: \\Hosein-PC\Film /persistent:yes
نکته اول: اگر در دستور Net Use از Persistent استفاده نکنید به طور پیشفرض persistent=no خواهد بود، یعنی فقط تا زمان خاموش کردن یا ریستارت کردن ویندوز Map Drive وجود دارد.
نکته دوم: می توانید بجای Persistent از P استفاده کنید:
Net Use Z: \\Hosein-PC\Film /P:yes
نکته سوم: اگر Persistent=yes باشد و کامپیوتر Hosein-PCپسورد داشته باشد هروقت که کامپیوتر تان را دوباره روشن می کنید برای استفاده از Map Drive از شما User & Password می خواهد. برای حل این مشکل می توانید در دستور Net Use از /Savecred استفاده کنید تا Credentional را Save کنید:
Net Use Z: \\Hosein-PC\Film /P:yes /Savecred

منبع: سایت هیوا شبکه