دوستان گرامی، نرم افزار بلاک ترافیک net balancer هیچ اتصالی را نشان نمیدهد. فکر کنم فقط در ویندوز کامپیوتر من این اشکال هست. چون هرجا گشتم هیچ کس به این مشکل برنخورده.